MODEN WORLD CHARITY LÀ
MỘT TỔ CHỨC TỪ THIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ
BỞI CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI

MODEN WORLD đặt mục tiêu đóng góp lại cho cộng đồng như một dấu hiệu thành công trong việc cung cấp
dịch vụ tốt cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ là một công ty tham gia vào các dự án kinh doanh
mà còn là một công ty có tấm lòng giúp đỡ người khác.

4,502

Gia đình được hỗ trợ

2,250,022 USD

Cộng đồng quyên góp

19,650

Đảm bảo giáo dục

71,550

Vật phẩm quyên góp

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Nhận thức cộng đồng

MODEN WORLD không chỉ tham gia vào các cụm kinh doanh, mà còn giúp đỡ cộng đồng nhiều nhất có thể.

Khả năng tiếp cận

Chúng tôi coi trọng những gì đang xảy ra xung quanh cộng đồng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cũng phải thực hiện phần đóng góp của mình và điều đó bao gồm khả năng thực hiện các chương trình tiếp cận cộng đồng khác nhau.

Sự đổi mới

Khi chúng tôi tiến hành các kế hoạch của mình để có thể cung cấp dịch vụ tốt, cũng như sự tiến bộ đó sự đổi mới của chúng tôi để kết hợp các ý tưởng với Trợ giúp cộng đồng.

TIN TỨC MỚI NHẤT

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Tìm kiếm điểm chung

Dù ở chúng tôi tồn tại những sự khác biệt, nhưng thông qua sự gắn kết thống nhất, chúng tôi sẽ tạo ra những mối quan hệ tuyệt vời.

Nhận thức văn hóa

Có thể hiểu biết các di sản văn hóa khác nhau của mỗi cộng đồng và xóa bỏ các rào cản giữa chúng ta.